کتاب‌های مذهبی قادر به تصاحب جایزه جهانی نیستند

داستان هر چه دارای پیرنگ قوی‌تر باشد و عناصر داستانی در آن به خوبی رعایت شود در جذب مخاطب موفق خواهد بود، امری که در اغلب سفرنامه‌های اربعین شاهد آن نیستیم.

سنگی بیان کرد: تأسی آزادگان در دوران اسارت به آموزه‌های کربلا

آنچه که از دوران جنگ و اسارات آزادگان بیان می‌شود همگی گواه آن است که به ویژه آزادگان در دوران اسارت در بازداشتگاه‌های رژیم بعث عراق کربلا را الگو و مرجع خود قرار می‌دادند.